Zmiany w opłatach za śmieci 2020 – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański

Zmiany w opłatach za śmieci 2020 – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański

Szanowni Państwo.

Od początku 2020 roku wprowadzono wiele zmian związanych z metodologią naliczania opłat za śmieci oraz zmieniono stawki za wywóz śmieci w Trójmieście. Postaramy się pokrótce przybliżyć najistotniejsze zmiany dotyczące kwestii naliczania i wysokości opłat za śmieci w gminach Gdańsk, Gdynia, Sopot, Miasto Pruszcz Gdański oraz Gmina Pruszcz Gdański.

Miasto Gdańsk i Gmina Gdańsk – z dniem 01.02.2020r. wprowadzono obowiązkową segregację odpadów na 5 frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady resztkowe oraz nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych zależne od powierzchni użytkowej lokali i wynoszą:

– 0,88 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego do 110m2

– 0,10zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 110m2

W przypadku stwierdzenia braku segregacji opłaty za wywóz śmieci są dwukrotnie wyższe.

Istotną zmianą jest również fakt, że w budynkach mieszkalno-usługowych, opłata za wywóz śmieci dla lokali usługowych jest naliczana od powierzchni lokalu usługowego, a nie jak dotychczas zależnie od wielkości pojemnika na odpady i częstotliwości wywozu.

Z kolei właściciele lokali użytkowych w budynkach usługowych winni sami wyposażyć nieruchomość w pojemniki do segregacji odpadów lub wydzierżawić je od firmy wywozowej, opłata zaś w dalszym ciągu zależna jest od wielkości pojemników i częstotliwości wywozu odpadów.

Więcej informacji na stronie – www.czystemiasto.gdansk.pl

Miasto Gdynia i Gmina Gdynia – z dniem 01.01.2020r. wprowadzono obowiązkową segregację odpadów na 5 frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady resztkowe oraz nowe wyższe stawki za odbiór odpadów komunalnych, które są uzależnione od powierzchni użytkowej lokali i wynoszą:

– powierzchnia lokalu mieszkalnego do 45m2 – 37,00zł

– powierzchnia lokalu mieszkalnego od 45m2 do 60m2 – 63,00zł

– powierzchnia lokalu mieszkalnego od 60m2 do 80m2 – 73,00zł

– powierzchnia lokalu mieszkalnego powyżej 80m2 – 90,00zł

Opłata dla lokali użytkowych jest uzależniona od wyboru wielkości pojemnika na odpady i częstotliwości wywozu. Więcej informacji na stronie – www.wyrzucam.to

Miasto Sopot i Gmina Sopot – od dnia 01.04.2020r. stawka opłaty za wywóz śmieci jest uzależniona od średniego miesięcznego zużycia wody. W przypadku segregowania odpadów, stawka dla lokali mieszkalnych wynosi 8,00zł/1m3 wody, a w przypadku braku segregacji 24,00zł/1m3. W przypadku lokali usługowych stawka opłaty zależna jest od wyboru wielkości pojemnika na odpady i częstotliwości wywozu. Więcej informacji na stronie – www.zom.sopot.pl

Gmina Miejska Pruszcz Gdański – od dnia 01.02.2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 0,95 zł miesięcznie za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł miesięcznie za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2. W przypadku braku selekcji, opłata jest podwyższona i wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla selektywnego zbierania odpadów.

Dopuszcza się rozliczanie w formie ryczałtu dla gospodarstw 1 i 2 osobowych w zabudowie wielorodzinnej. Taka możliwość jest uzależniona od miesięcznego zużycia wody, które wynosi poniżej 4m3 na 1 mieszkańca miesięcznie. Stawka opłaty ryczałtowej wynosi:

– dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 26 zł m-c,

– dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 48 zł m-c.

Opłaty są wnoszone za każdy miesiąc z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie – www.pruszcz-gdanski.pl

Gmina Pruszcz Gdański – od dnia 01.04.2020r. podstawową metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  jest metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego. Stawka opłaty liczona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego i wynosi 0,96 zł/1m2/mc powierzchni użytkowej lokalu przy segregowaniu odpadów i 1,92zł/m2/mc od powierzchni użytkowej lokalu bez segregowania. Jeżeli lokal ma powierzchnię użytkową większą niż 110 m2 to do obliczeń przyjmuje się 110m2.

Drugą metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest metoda od gospodarstwa domowego. Z metody tej mogą skorzystać wyłącznie gospodarstwa 1 i 2-osobowe. Stawka opłaty przy zastosowaniu tej metody wynosi 50 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

Opłaty w gminie Pruszcz Gdański wnoszone są kwartalnie do 15 dnia miesiąca.

Więcej informacji na stronie – www.pruszczgdanski.pl

Pojemniki

 

 

All right reserved VEIDIK 2020 ©
VEIDIK | Aleja Niepodległości 719, Sopot | tel./fax. 58 622 26 02 | e-mail: info@veidik.pl