Strefa Mieszkańca
slajder3
strefa

Po prostu mieszkaj, nam zostaw całą resztę

Internetowa Obsługa Klienta (IOK)

Internetowa Obsługa Klienta pozwala właścicielom:

 •  na bieżąco weryfikować stany rozrachunków ze Wspólnotą, tj. naliczenia miesięczne, rozliczenia mediów, wpłaty i salda z tego wynikające;
 • wydrukować zaliczkę/notę księgową w takiej samej wersji jaka jest przesłana na adres mailowy lub wrzucana do skrzynki;
 • sprawdzać stany liczników indywidualnych wody i ciepła;
 • głosować nad uchwałami WM;
 • zmieniać dane kontaktowe;
 • zapoznawać się z ogłoszeniami zarządcy nieruchomości.

Telefony Alarmowe

ogólny Gdynia Sopot Gdańsk
Pogotowie ratunkowe 999 (58) 620 00 01 (58) 551-11-56 (58) 520 40 17
Straż pożarna 998 (58) 620 56 13 (58) 555-81-70 (58) 511 95 65
Policja 997 (58) 662 12 22 (58) 521-62-22 (58) 553 00 21
Straż miejska 986 (58) 660 25 03 (58) 521-38-50 (58) 301 30 11
Pogotowie energetyczne 991 (58) 620 45 50 (58) 620-45-50 (58) 341 23 23
Pogotowie ciepłownicze 993 (58) 627 38 91 (58) 663-13-93 (58) 524 35 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 (58) 621 90 19 (58) 668-72-72 (58) 301 20 67

FAQ

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa?

Zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r., art.6, wspólnota mieszkaniowa to „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.”

Co to jest okres deweloperski?

Okres deweloperski jest to okres, w którym nowy budynek jest gotowy do zamieszkania i deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych nieruchomość jest zarządzana przez zewnętrzną firmę administrującą, która musi naliczać koszty danej nieruchomości, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę – utrzymanie czystości, przeglądy i serwisy, usługę konserwacji. Z datą pierwszego aktu notarialnego – czyli wyodrębnienia pierwszego lokalu w danej nieruchomości – kończy się okres deweloperski i powstaje Wspólnota Mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa, jako odrębna ułomna osobowość prawna, posiada odrębny rachunek bankowy, inny niż obowiązujący w okresie deweloperskim.

Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa?

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej wynika z przepisów ustawy o własności lokali i następuje z chwilą, w której wyodrębniono pierwszy lokal mieszkalny i przeniesiono jego własność na podmiot różny od dotychczasowego właściciela nieruchomości gruntowej. Członkiem wspólnoty mieszkaniowej staje się osoba, która posiada prawo własności do lokalu (np. zakupiła je od dewelopera lub na rynku wtórnym)

Czy istnieje podział wspólnot mieszkaniowych?

Tak, wspólnoty mieszkaniowe dzielimy na tzw. „małe wspólnoty” oraz  „duże wspólnoty”.

Czym różni się „mała wspólnota” od „dużej wspólnoty”?

Małą wspólnotą określa się nieruchomość, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie jest większa niż trzy. Funkcjonowanie takiej wspólnoty określają przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Dużą wspólnotą określa się nieruchomość, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż trzy. W przeciwieństwie do „małej wspólnoty”, powstanie dużej wspólnoty obliguje właścicieli lokali do wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Zasady funkcjonowania dużej wspólnoty mieszkaniowej regulują przepisy ustawy o własności lokali.

Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Zgodnie z art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: „zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość”.

Jakie są formy sprawowania zarządu we wspólnocie mieszkaniowej?

Formami sprawowania zarządu jest:

 • zarząd powierzony (jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna)
 • zarząd osobowy (minimalnie jedna osoba fizyczna)

Jak są podejmowane decyzje we wspólnocie mieszkaniowej?

Podejmowanie decyzji we wspólnocie mieszkaniowej zależy od czynności co do których należy owe decyzję podjąć. Czynności dzielą się na:

 • czynności zwykłego zarządu,
 • czynności przekraczające zwykły zarząd.

Decyzje w sprawie czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Decyzje w sprawie czynności przekraczającej zwykły zarząd podejmowane są na podstawie uchwały. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. Uchwały wspólnoty mieszkaniowej zapadają:

 • na zebraniu wspólnoty,
 • w trybie indywidualnego zbierania głosów (korespondencyjnie, internetowo, zbieranie podpisów na karcie do głosowania bezpośrednio przez administratora),
 • w trybie mieszanym.

Chcę wykonać remont lokalu, podczas którego nastąpi ingerencja w części wspólne nieruchomości. Czy potrzebuję zgody na wykonanie prac?

Ingerencja w części wspólne nieruchomości wymaga uzyskania zgody od wspólnoty mieszkaniowej.

Jakie są prawa i obowiązki właścicieli lokali?

Prawa i obowiązki właściciela lokali reguluje ustawa o własności lokali, a konkretnie artykuły od nr 12 do nr 17. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Do obowiązków właściciela należy m. in: bieżące utrzymywanie lokalu w należytym stanie, przestrzeganie porządku domowego czy partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości w stosunku do posiadanego w niej udziału.

Czym jest statut wspólnoty i czy wspólnota mieszkaniowa musi go posiadać?

Statut to akt prawny, który reguluje cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa nie musi posiadać statutu.

Kto zwołuje zebranie i do kiedy muszą się odbyć coroczne spotkania wspólnoty mieszkaniowej?

Roczne zebranie wspólnoty organizuje zarząd. Zebranie powinno zostać zwołane do końca marca, ale może się odbyć w innym terminie np. właściciel w dniu 31-go marca otrzymał powiadomienie o zebraniu zwołanym na 10-go kwietnia.

Czy w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej koniecznie musi uczestniczyć właściciel?

Nie, w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej może uczestniczyć każda dorosła osoba reprezentująca właściciela lokalu, która posiada podpisane przez właściciela upoważnienie.  Upoważnienie ma formę zwykłą. W szczególnych przypadkach wymagane jest upoważnienie w formie notarialnej.

Co zrobić, gdy na zebraniu wspólnoty, uchwały nie zostały przegłosowane (nie osiągnęły 50% głosów „ZA” lub „PRZECIW”?

Zarząd wspólnoty może podjąć decyzję o kontynuowaniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W jaki sposób informuje się właścicieli lokali o treści uchwały podjętej poprzez indywidualne zbieranie głosów?

Właścicieli lokali powiadamia się pisemnie lub elektronicznie, jeżeli właściciel wyraził taką wolę.

W jaki sposób właściciele mogą zaskarżyć uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej następuje w formie pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty, składanego do Sądu Rejonowego. Właściciel ma na to 6 tygodni od czasu podjęcia uchwały na zebraniu lub od dnia otrzymania powiadomienia o treści uchwały w przypadku podjęcia jej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Czym jest lokal mieszkalny?

Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Czym jest lokal użytkowy?

Zgodnie z ustawą o własności lokali, lokal użytkowy to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb o innym przeznaczeniu niż cele mieszkalne.

Czym jest pomieszczenie przynależne?

Pomieszczenie przynależne jest związane z lokalem w sensie prawnym i funkcjonalnym. W sensie prawnym jest częścią składową lokalu mieszkalnego, natomiast związek funkcjonalny przejawia się w tym, że pomieszczenie przynależne jest przestrzenią przeznaczoną nie do bezpośredniego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi, ale do zaspokajania innych potrzeb osób, które korzystają z samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Do lokalu mogą przynależeć jako pomieszczenia przynależne między innymi: piwnica, strych, komórka czy garaż, o ile są wpisane do księgi wieczystej danego lokalu.

Czym jest powierzchnia użytkowa?

Powierzchnia użytkowa to suma powierzchni wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu tj. pokoi, kuchni, przedpokoi i korytarzy, łazienki, ubikacji, służących do potrzeb mieszkalnych. Do powierzchni użytkowej lokalu nie zalicza się powierzchni: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek, garaży, hydroforni i kotłowni.

W jaki sposób wyliczyć powierzchnię użytkową?

Powierzchnię użytkową wylicza się wg starszej normy PN-70/B-02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru” lub nowej normy PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Obie normy są stosowane równolegle, bowiem wprowadzenie normy nowszej nie skutkowało wycofaniem normy starszej. Formalnie norma starsza nadal obowiązuje. Nie ma przepisu prawnego nakazującego stosowanie normy nowszej. Wybór pomiędzy normami pozostawiony jest woli stron umowy. Szczegóły co do wyliczania powierzchni wg powyższych norm są powszechnie dostępne w Internecie.

Czym jest udział w nieruchomości wspólnej?

Udział zgodnie z ustawą o własności lokali, jest to prawo związane z własnością lokalu. Odpowiada on stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (komórki lokatorskie, piwnice – jeżeli są wpisane do księgi wieczystej jako pomieszczenia przynależne) do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Czym jest część wspólna nieruchomości?

W rozumieniu ustawy o własności lokali, część wspólna definiowana jest jako część budynku lub gruntu, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Do części wspólnych zaliczymy m.in. fundamenty, piwnice, strychy, dach, ściany nośne, klatki schodowe, przewody, instalacje, korytarze, bramy czy windy.

Czym są opłaty eksploatacyjne?

Opłaty eksploatacyjne są to koszty dotyczące utrzymania nieruchomości oraz jej obsługi.  Podzielić je można na koszty bezpośrednie i pośrednie.

Do kosztów bezpośrednich zaliczamy m.in. zużycie wody, energii cieplnej, koszty wywozu nieczystości – koszty te są związane bezpośrednio z lokalem.

Do kosztów pośrednich należą koszty dotyczące utrzymania części wspólnej nieruchomości m. in. utrzymanie czystości i zieleni, koszty konserwacji, napraw, przeglądów technicznych, wynagrodzenie zarządu/administratora, energia elektryczna, woda i ciepło zużywane na częściach wspólnych, ochrona obiektu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne itp.

Czym jest fundusz remontowy?

Jest to sposób zbierania środków pieniężnych przez wspólnoty mieszkaniowe na ewentualne przyszłe koszty związane z remontami, modernizacjami czy naprawami części wspólnych nieruchomości.

Czym jest czynsz i kto go płaci?

Czynsz to świadczenie należne z tytułu najmu lub dzierżawy. Czynsz płatny jest przez najemcę, nie właściciela. Właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej płacą zaliczkę na poczet kosztów utrzymania części wspólnej – nie czynsz.

Kto i kiedy ustala wysokość zaliczek?

Wysokość zaliczek ustalana jest na podstawie uchwały właścicieli określającej ich wysokość. Najczęściej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości zaliczek poddaje się pod głosowanie podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

Jaki jest termin płatności zaliczek? Do kiedy należy opłacić zaliczkę?

Właściciele lokali we wspólnocie, uiszczają zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat, płatnych z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca – termin ten wynika z ustawy o własności lokali art. 15.1.

W jaki sposób ustala się wysokość wpłat na fundusz remontowy?

Wysokość wpłat na fundusz remontowy ustala się na mocy uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość wpłat przypadających na danego właściciela stanowi iloczyn stawki na fundusz remontowy i powierzchni/udziału przypisanego do danego właściciela, np. podczas zebrania ustalono, iż opłata za 1m2 wynosi 1,00zł, a jesteśmy właścicielami mieszkania o pow. 48,00 m2  oraz posiadamy pomieszczenie przynależne o powierzchni 2,00 m2 co daje razem 50,00 m2 x 1,00 zł = 50,00 zł.

Jak finansowane są remonty, modernizacje, naprawy dot. części wspólnych?

Remonty finansowane są z wpłat zaliczek przez właścicieli na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego.

Na jakiej podstawie wyliczane są opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

Sopot:

Na dzień 30.03.2020, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest od ilości zużytej wody w danym lokalu. Wysokość opłaty ustala Rada Miasta Sopotu. Aktualne stawki można znaleźć na stronie http://zom.sopot.pl/.

Gdańsk:

Na dzień 30.03.2020, opłata za gospodarowanie odpadami jest naliczana od m2 lokalu. Wysokość opłaty ustala Rada Miasta Gdańska. Aktualne stawki można znaleźć na stronie https://czystemiasto.gdansk.pl/.

Gdynia:

Na dzień 30.03.2020, opłata za gospodarowanie odpadami dla lokali  usługowych naliczana jest od zadeklarowanej ilości miesięcznych opróżnień pojemników/worków, zaś lokali mieszkalnych naliczana jest od wielkości lokalu i stawki przypisanej do danej wielkości lokalu np. opłata dla lokali o powierzchni poniżej 45,00 m2 wynosi 37,00 zł, a dla lokali o powierzchni od 45,01 m2 do 60,00m2 wynosi 63,00 zł (opłaty za odpady segregowane). Wysokość opłaty ustala Rada Miasta Gdyni. Aktualne stawki można znaleźć na stronie http://www.wyrzucam.to/.

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?

Sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzania budynków. O rozpoczęciu i zakończeniu okresu grzewczego decyduje zarząd wspólnoty.

W jakim okresie są pobierane zaliczki na poczet centralnego ogrzewania?

Sposób oraz okres pobierania zaliczek na poczet centralnego ogrzewania (CO) jest określony regulaminem rozliczania mediów oraz planem finansowym wspólnoty mieszkaniowej. Zaliczki mogą być pobierane przez cały rok lub wyłącznie w okresie grzewczym – przeważnie od października do kwietnia/maja.

Co to jest serwis kontenerowy? Zasady korzystania.

Na terenie nowo powstałych nieruchomości znajdują się kontenery na odpady budowlane do wspólnego użytku.  Za kontenery płacą wyłącznie właściciele, którzy odebrali lokale. Opłata za serwis kontenerowy jest określana planem finansowym danej nieruchomości i jest ponoszona jednorazowo, ale jest ona podzielona na kilka rat, przeważnie od 5-7 rat.

Kontenery pomimo swojej ceny są najtańszym sposobem pozbycia się odpadów budowlanych – 7 m3 odpadów budowlanych (tyle mieści jeden kontener).

Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z kontenerów na odpady budowlane:                       

 • kontenery służą wyłącznie do wywozu odpadów budowlanych, śmieci bytowe należy segregować i wyrzucać do pojemników, które w możliwie najkrótszym czasie zostaną podstawione do pomieszczeń śmietnika. Wyłącznie w początkowym okresie (tj. do czasu podstawienia pojemników) dopuszczalne jest składowanie w kontenerach odpadów komunalnych,
 • kontenery są podstawione tak długo, jak długo trwają prace wykończeniowe i tym samym zapotrzebowanie na taką usługę (zazwyczaj około 6 miesięcy),
 • termin wywozu/wymiany kontenera to około 1,5 dnia od momentu zgłoszenia wywozu. Możliwym jest, iż w tym czasie ilość odpadów znacznie przewyższy pojemność kontenerów (odpady zaczną być składowane obok kontenerów). Po wywiezieniu zapełnionych kontenerów, służby porządkowe w miarę możliwości podejmują działania zmierzające do uprzątnięcia terenu wokół kontenerów.
 • z uwagi na wysokie koszty wywozu kontenerów, mieszkańcy oraz ich ekipy remontowe powinny racjonalne korzystać z kontenerów w tym w szczególności o bardzo dokładne składać opakowania i kartony, aby możliwie najlepiej wykorzystać przestrzeń kontenera,
 • składowanie odpadów winno odbywać się w taki sposób, aby ograniczyć możliwość poderwania ich przez silny wiatr.

Właściciel nie opłaca zaliczek, co w takim przypadku?

Jeżeli właściciel reguluje zaliczki z opóźnieniem, naliczane są odsetki oraz koszty wysyłki wezwań do zapłaty. W przypadku braku wpłat, wyegzekwowanie należnych zaległości następuje na drodze sądowej.

Kiedy są naliczane odsetki od nieterminowej wpłaty?

W przypadku opóźnień w płatnościach wspólnota ma prawo naliczania odsetek (art. 481 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dłużnik (właściciel) opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel (wspólnota) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Możliwość naliczania odsetek wynika z ustawy i nie wymaga dodatkowych uchwał we wspólnocie.

Odsetki naliczone od nieterminowych płatności są przychodem wspólnoty mieszkaniowej i wpływają na jej rachunek bankowy, nie jest to rachunek administratora/zarządcy.

Do kogo należy rachunek, na który wpłacana jest zaliczka? Kto jest odbiorcą wpłat?

Rachunek bankowy zakładany przy powstaniu wspólnoty mieszkaniowej należy do wspólnoty, a odbiorcą wpłat jest zawsze wspólnota, nie administrator czy zarządca.

Co to jest rachunek indywidualny płatności?

Rachunki płatności indywidualnej (SIMP) są to rachunki wirtualne generowane do rachunku głównego danej wspólnoty. Każdy właściciel otrzymuje „własny” numer rachunku wirtualnego, na który dokonuje płatności i jest on przypisany do kartoteki jego lokalu. SIMP umożliwia automatyczne księgowanie wpłaty na danej kartotece właściciela lokalu.

Z jaką datą księgowane są wpłaty?

Wpłaty widoczne na kartotece, księgowane są z datą wpływu na rachunek bankowy wspólnoty.

Dlaczego na kartotece lokalu widoczna jest niedopłata mimo dokonanej wpłaty?

Saldo wykazywane na kartotece jest narastająco, dlatego jeśli do ostatniego dnia danego miesiąca (np. 31/01) nie została odnotowana wpłata za dany miesiąc saldo zostanie wykazane jako ujemne (niedopłata). Wpłata, która wpłynęła w kolejnych dniach następnego miesiąca (np. 5/02), jest widoczna na kartotece, z datą wpływ na rachunek bankowy. Saldo z miesiąca poprzedniego (stycznia) nie zostanie wyzerowano, ponieważ na ostatni dzień miesiąca (31/01) tej wpłaty nie było na rachunku bankowym. Zostanie zaś pomniejszono saldo wykazane w kolejnym miesiącu (luty).

Czym jest pogotowie techniczne?

Pogotowie techniczne to usługa mająca na celu podjęcie działania służb technicznych w awaryjnych sytuacjach, np. zablokowana brama wjazdowa, brak oświetlenia, awaria elektryczna części wspólnych, awaria instalacji sanitarnej części wspólnej.

Kiedy działa pogotowie techniczne?

Pogotowie techniczne jest czynne w soboty, niedziele, święta, dni wolne oraz w dni powszednie w godz. 16.00-8.00.  Pogotowie jest dostępne pod nr tel. kom. +48 535 893 839.

Czy mogę wezwać pogotowie techniczne do awarii w lokalu?

Umowa pogotowia technicznego zawarta przez wspólnotę mieszkaniową dotyczy usuwania awarii w częściach wspólnych nieruchomości. Jeżeli awaria występuje w lokalu, właściciel może skorzystać z usług wybranego przez siebie specjalisty.

Czy wodomierze mają datę ważności?

Wodomierze powinny posiadać ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej w postaci cech legalizacji. Cechę legalizacyjną nadaje organ administracji miar na podstawie przeprowadzonego badania przyrządu pomiarowego i stwierdzenie zgodności z wymaganiami technicznymi i metodologicznymi. Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat.

Czy jako mieszkaniec mam możliwość wglądu w dokumentację techniczną budynku?

Tak. Każdy właściciel ma możliwość wglądu w dokumentację techniczną budynku. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danej nieruchomości, którego dane kontaktowe są dostępne na tablicy ogłoszeń zamieszczonej na terenie nieruchomości.

Kupiłem/am mieszkanie, jakie dokumenty muszę dostarczyć aby zaczęto naliczać mi opłaty?

Należy dostarczyć protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania oraz przedstawić do wglądu dokument stwierdzający nabycie danego lokalu (akt notarialny). Dokumenty można przesłać mailowo w formie skanu lub zdjęcia na adres: rozliczenia@veidik.pl bądź też dostarczyć osobiście do wybranego oddziału firmy VEIDIK po wcześniejszym kontakcie z administratorem danej nieruchomości.

Co w sytuacji, kiedy akt notarialny ma wcześniejsza datę niż protokół przekazania lokalu?

Osoba kupująca lokal na rynku wtórnym staje się nowym właścicielem danej nieruchomości z datą podpisania aktu notarialnego (taka data będzie w księgach wieczystych). Określenie w akcie notarialnym daty przekazania lokalu z późniejszym terminem – jest umową cywilno-prawną zawartą między byłym, a nowym właścicielem. Dlatego też w bazie danych administratora/zarządcy zmiana taka musi nastąpić zgodnie z danymi w KW, czyli z datą aktu notarialnego, a nie datą protokołu przekazania lokalu. Jeśli poprzedni właściciel wyrazi zgodę (drogą pisemną) na uregulowanie należności do daty z protokołu przekazania, to saldo zostanie przeksięgowane na kartotekę nowego właściciela.

Jak czytać rozliczenie mediów zimnej i ciepłej wody?

PRZYKŁADOWE ROZLICZENIE:
Medium Nr licznika Data odczytu Stan poprzedni Data odczytu Stan bieżący Zużycie JM Cena brutto Wartość brutto
CW * nr licznika ciepłej wody – opłata dokonywana do dostawcy ciepła za podgrzanie wody (np. GPEC) 2017-06-30 5,00 2017-09-30 9,00 4,00 20,00 zł 80,00 zł
ZW Kan ** nr licznika ciepłej wody – opłata dokonywana  do dostawcy wody zimnej (np. SAUR) 2017-06-30 5,00 2017-09-30 9,00 4,00 10,59 zł 42,36 zł
ZW Kan ** nr licznika zimnej wody – opłata dokonywana do dostawcy wody (np. SAUR) 2017-06-30 12,00 2017-09-30 20,00 8,00 10,59 zł 84,72 zł
I. Należność 207,08 zł
suma kosztów wynikająca ze zużycia mediów (ciepła i zimna woda) w rozliczanym okresie
II. Naliczone zaliczki 185,31 zł
suma zaliczek na ciepłą i zimną wodę naliczanych w miesięcznym wymiarze opłat w rozliczanym okresie
Niedobór (Różnica między należnościami a naliczonymi zaliczkami: nadwyżka lub niedobór) 21,77 zł

 

Do każdego z lokali przynależą dwa liczniki wody: licznik wody ciepłej i licznik wody zimnej. Rozliczenie tych mediów polega na porównaniu rzeczywistego zużycia wody z naliczonymi zaliczkami. Różnica między stanem bieżącym licznika, a stanem poprzednim to zużycie wody podlegające rozliczeniu w danym okresie.

Przykład: 4 m3 x 20,00 zł = 80,00 zł

Za wodę, która została zużyta w celu jej podgrzania (Wspólnota dokonuje opłat do dostawcy wody, dlatego wartość jej zużycia mnożona jest przez cenę dostarczonej wody i ścieków).

Przykład: 4 m3  x 10,59 zł  = 42,36 zł

Zużycie z licznika zimnej wody również mnożone jest przez cenę dostarczonej wody i ścieków.

Przykład: 8 m3  x 10,59 zł = 84,72 zł

Razem rzeczywista wartość zużycia ciepłej i zimnej wody to 207,08 zł.

Zaliczki naliczone w rozliczanym okresie to w tym przypadku:

CW: 90,00 zł (1,5 m3 x 20,00 zł x 3 msce)

ZW i ścieki: 95,31 zł (3 m3 x 10,59 zł x 3 msce)

RAZEM: 185,31 zł

Różnica między wartością rzeczywiście zużytej wody a naliczonymi z tego tytułu zaliczkami to

21,77 zł   (do zapłaty).

Zaliczki naliczone w rozliczanym okresie to w tym przypadku:

CW: 90,00 zł (1,5 m3 x 20,00 zł x 3 msce)

ZW i ścieki: 95,31 zł (3 m3 x 10,59 zł x 3 msce)

Razem zaliczki naliczone na poczet zużycia ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków wynoszą 185,31 zł.

Razem zaliczki naliczone na poczet zużycia ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków wynoszą 185,31 zł.

Dlaczego sąsiad płaci mniej niż ja?

Każdy wymiar opłat składa się z dwóch elementów – opłat stałych (eksploatacyjnych i fundusz remontowy) oraz opłat indywidualnych. Opłaty stałe są naliczane wg planu finansowego wspólnoty mieszkaniowej i każdy ma obowiązek w partycypowaniu kosztów, na poczet których są zbierane te opłaty. Opłaty indywidualne – czyli woda, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości – są zależne od zużyć indywidualnych mediów.

Dlatego też, często zdarza się, że właściciele lokali o podobnej powierzchni mieszkania mają duże różnice w naliczonych zaliczkach, ponieważ koszty opłat indywidualnych są różne – każdy zużywa wodę, ciepło indywidualnie według swoich potrzeb.

Jak czytać kartotekę lokalu?

Kartoteka lokalu posiada następujące 3 informacje:

OBCIĄŻENIA:

 • Naliczenia – jest to wartość miesięcznych opłat, naliczanych wg planu finansowego wspólnoty oraz naliczenia dodatkowe np. z tytułu zakupu pilota, klucza itp.
 • Naliczenia-korekta – jest to pozycja, w której wykazane są wszelkie zmiany naliczeń – np. zmian normy zużycia wody na życzenie właściciela
 • Rozliczenie-mediów – dokumenty, które są wynikiem rozliczenia pobranych zaliczek na poczet mediów w stosunku do zużyć rzeczywistych
 • Odsetki eksploatacja – jest to pozycja, która przedstawia naliczone odsetki, za nieterminową płatność

WPŁATY – wykaz wszystkich wpłat dokonany na rachunek bankowy wspólnoty

KWOTĘ DO ZAPŁATY – SALDO NARASTAJĄCO – jest to wynik różnicy obciążeń i uznań powiększony/pomniejszony o salo z miesiąca poprzedniego, salo wykazane z kwotą dodatnią (kolor zielony) oznacza nadpłatę, z kwotą ujemną (kolor czerwony) oznacza niedopłatę.

Dlaczego zbierane są oświadczenia o zamieszkaniu bądź też niezamieszkaniu lokalu?

Oświadczenia te są potrzebne do określenia, czy dany lokal powinien zostać obciążony kosztami związanymi z wywozem odpadów komunalnych. W przypadku gdy lokal jest zamieszkany, naliczana jest opłata za wywóz śmieci naliczana zgodnie z metodą i stawką przyjętą w danej gminie. 

Czym jest Internetowa Obsługa Kontrahenta (IOK)?

IOK jest to elektroniczny system pozwalający właścicielowi lokalu lub osobie przez niego upoważnionej, na przeglądanie informacji dotyczących posiadanego lokalu. Dostęp do systemu jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową ze strony internetowej https://veidik.pl/ korzystając z pola „Strefa Mieszkańca”.

Za pomocą sytemu IOK można:

 • zapoznawać się z ogłoszeniami zarządcy nieruchomości,
 • dodać i sprawdzić stany liczników indywidualnych wody i ciepła,
 • oddać głos pod uchwałami wspólnoty,
 • podawać i zmieniać dane kontaktowe,
 • zapoznać się z historią korespondencji w zakresie rozliczeń, ogłoszeń i komunikatów,
 • dokonać płatności zaliczek otrzymywanych od wspólnoty,
 • wydrukować dokumenty księgowe,
 • samodzielnie odzyskać hasło do logowania.

Nie mogę zalogować się do IOK, co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności, należy spróbować logowania do IOK z poziomu innej przeglądarki. Przeglądarki internetowe posiadają różne zabezpieczenia.

W przypadku zagubienia hasła lub gdy hasło nie działa, można spróbować samodzielnie odzyskać hasło do serwisu po przez link „Nie pamiętasz hasła?”, który jest przy oknach do logowania.

W kolejnym kroku należy skontaktować się telefonicznie/mailowo z Działem Rozliczeń, bądź też z Zarządcą/ Administratorem w celu weryfikacji czy konto nie zostało tymczasowo zablokowane lub w przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła do konta.

Gdzie w IOK znajdę numer rachunku bankowego?

Jeśli na kartotece widnieje kwota do zapłaty, to po zalogowaniu należny kliknąć w czerwone pole z saldem – wówczas system przekieruje do strony z rachunkami bankowymi.

Jeśli na kartotece jest brak zaległości – po zalogowaniu do systemu IOK będąc na stronie głównej, należy kliknąć w zakładkę FINANSE oraz wybrać dane swojego rozrachunku (dane lokalu – ulica i nr). System przekieruje na stronę z naliczeniami na poszczególne miesiące. Klikając w dany miesiąc pojawią się dokumenty naliczeń, następnie klikając w wybrany dokument wyświetlone zostaną szczegółowe dane wraz z rachunkiem płatności.

Gdzie w IOK znajdę termin płatności?

Po zalogowaniu do systemu IOK będąc na stronie głównej należy kliknąć w zakładkę FINANSE oraz wybrać dane swojego rozrachunku (dane lokalu – ulica i nr). System przekieruje na stronę z naliczeniami za poszczególne miesiące. Klikając w dany miesiąc pojawią się dokumenty naliczeń, następnie klikając w wybrany dokument – wyświetlone zostaną szczegółowe dane dokumentu.

naliczenia - termin

Gdzie w IOK znajdę szczegółową informację o zapłacie?

Po zalogowaniu do systemu IOK będąc na stronie głównej należy kliknąć w zakładkę FINANSE oraz wybrać dane swojego rozrachunku (dane lokalu – ulica i nr). System przekieruje na stronę z naliczeniami na poszczególne m-ce. Klikając w dany miesiąc pojawią się dokumenty naliczeń, następnie klikając w wybrany dokument – wyświetlone zostaną szczegółowe dane dokumentu. Na końcu naliczeń jest podana informacja o zapłacie.

naliczenia wpłata

Czy można pobrać dokumenty naliczeń w IOK?

Po zalogowaniu do systemu IOK będąc na stronie głównej należy kliknąć w zakładkę FINANSE oraz wybrać dane swojego rozrachunku (dane lokalu – ulica i nr). System przekieruje na stronę z naliczeniami na poszczególne m-ce. Klikając w dany miesiąc pojawią się dokumenty naliczeń, następnie klikając w wybrany dokument wyświetlone zostaną szczegółowe dane dokumentu. Po lewej stronie jest przycisk do pobrania dokumentu naliczeń:

Pobierz

Czy można opłacić dokumenty przez Internet?

Tak, istnieje możliwość opłaty dokumentów niezapłaconych poprzez aplikację IOK.

Po zalogowaniu do systemu IOK będąc na stronie głównej należny kliknąć w czerwone pole z saldem – wówczas system przekieruje do strony z płatnościami. Pod kwotą do zapłaty jest przycisk „Zapłać”. Zapłać

Po jego kliknięciu system przekieruje do strony, na której będzie można  wybrać dokumenty do zapłaty – następnie należy kliknąć przycisk

Płacę

który przekieruje na stronę Blue Media w celu wykonania płatności.

Gdzie w IOK mogę znajdują się treści uchwał wspólnoty mieszkaniowej?

Po zalogowaniu do systemu IOK, z menu po lewej stronie, należy wybrać zakładkę „Wspólnota mieszkaniowa”, a następnie „Uchwały”. W zakładce widoczne są w trzech grupach:

 • uchwały, pod którymi dany właściciel nie oddał głosu,
 • uchwały, pod którymi dany właściciel głosował, ale które nie zostały jeszcze podjęte oraz
 • uchwały podjęte.

Gdzie w IOK mogę oddać głos pod uchwałą?

Po zalogowaniu do systemu IOK, na stronie głównej, widoczne są uchwały w trakcie zbierania głosów, pod którymi dany właściciel nie oddał głosu. Po kliknięciu w tytuł uchwały, nastąpi przekierowanie do treści uchwały, poniżej poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę „za” lub „przeciw” można oddać głos.

Czy dokonując płatności przez IOK doliczana jest dodatkowa opłata?

Tak, serwis transakcyjny Blue Media S.A. dolicza do płatności prowizję w kwocie 1,20zł.

All right reserved VEIDIK 2020 ©
VEIDIK | Aleja Niepodległości 719, Sopot | tel./fax. 58 622 26 02 | e-mail: info@veidik.pl